famiglia a fiori
famiglia a fiori
Codice Sicav Codice ISIN Nome Fondo /Comparto Data Valore quota (EUR) Prospetto/Rendiconto*

*E’ possibile scaricare il prospetto ed il rendiconto di ciascun Fondo accedendo direttamente al sito web della Società di Gestione.

AE LU0297941469 BGF-EURO BOND-D2 EUR ACC 31.98
AF LU0329592371 BGF-EUR SHRT DUR-D2 EUR 16.56
BJ LU0360477805 MORGAN ST-US GROWTH FD-Z 151.452
DJ LU1582988488 M&G LX DYNAMIC ALLOC-C EUR A 10.0974
EC IE0004931386 PIMCO-EURO BD-EINS ACC 26.28
EM IE00B1JC0H05 PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC 18.59
FD LU0451950587 JAN HND HRZN EURO CO B-I2EUR 175.95
GA LU0433182507 F/E AMUNDI-INTL-IHE(C) 1907.54
GJ LU0219424131 MFS MER-EUROPEAN RES-I1 294.27
HJ LU1530898763 CPR INVEST-DYNAMIC-R EUR-ACC 130.29
IA LU0243957668 INVESCO PAN EUR HI INCOM-C 25.77
IH LU0712124089 MSIM GLBL FIXED INC O-ZH EUR 30.69
IO LU1097728445 FID FDS GL MULT AST IN-YAEH 12.49
IR LU1161085938 AMUNDI-EMER MKT BL BD-MEURC 102.51
IT LU1271725365 BLACKROCK SF EUR SEL STR-D2E 116.55
IW LU1530900684 CPR INV-GL DISRUPT OPP-REURA 192.24
JO LU1670710232 M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC 12.8579
JR LU1670724704 M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC 10.9303
JX LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI 71.05
KR LU0465917630 AXA-GLOBAL OPTIMAL INC-I EUR 168.25
KV LU0760000421 JPM LX F-EMG MKT OP-CA EUR 137.32
LA LU0141799097 NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 39.68
LB LU0351545230 NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE 19.63
LO LU1883328970 AMUNDI GLB MUL-ASSET-M2EURC 1522.98
LS IT0005362832 AMUNDI PROTEZIONE 85 4.857